FSMVÜ | İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
 • Yönetmelik
  •  

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU UYGULMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam Hukuku’nun güncel durumuna ve gelişmelerine ilişkin araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları periyodik aralıklarla yayınlayarak İslam Hukuku literatürüne katkıda bulunmak,

b) İslam Hukuku’nu esas alan tahkim kuruluşlarının oluşumuna katkı sağlamak

c) Türkiye’nin İslam Hukuku alanında ihtiyaç duyduğu donanımlı uzman ve akademisyenlerin yetişmesine zemin oluşturmak,

d) Öğrencilere İslam Hukuku alanında yürütülen akademik faaliyetlere katılım imkanı sunmak.

e) İslami Finans kuruluşlarının Hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitülerle ile işbirliği yapmak, ortak ve disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak,
 2. İslam Hukuku’nu esas alan tahkim kuruluşlarının oluşumunu sağlamak ve  teknik destek vermek.
 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara İslam Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermek,
 4. İslam Hukuku’na ilişkin  çalışmalarıyla  tanınan  uzman  ve  akademisyenlerle  ortak  toplantı  ve  projeler gerçekleştirmek.

     e. Araştırma çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın olarak sunmak.

     f.  Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin organları

Merkezin Organları ve Görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. Müdür.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,
 3. Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç)  Merkezin  yıllık  çalışma  planı  ile  yıllık  faaliyet  raporunu  hazırlamak,  Yönetim  Kurulunun  onayından  sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

 1. Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,
 2. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

 1. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
 2. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
 2. Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,
 3. Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,
 4. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Ekim ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü

toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ihtiyacı

Çeşitli ve Son Hükümler

           MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş

Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

          MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi